Att möta en marknad med allt högre krav, stora teknikskiften, uppkoppling, tjänster baserade på data som komplement till produkter osv, kan vara en rejäl utmaning för många företag. Inte minst mindre och medelstora företag. Att använda en utvecklingspartner som kompletterar den egna kompetensen för att möta kraven kan vara en bra lösning.

Kunder som vi dagligen möter har ju självklart helt unika utmaningar. Men ett ofta återkommande problem är just förmågan att kunna möta snabbt förändrade krav från marknaden. Ett traditionellt produktföretag med t.ex mekaniskt innehåll i sina produkter har helt enkelt inte möjlighet att, på kort sikt, t.ex komplettera sina produkter med elektronik, datakommunikation mm utan att antingen anställa rätt kompetens eller att köpa tjänsten. Det är bl.a. här konceptet med utvecklingspartner kommer in.

Dela upp arbetet rätt mellan parterna

En utvecklingspartner kommer aldrig att kunna ersätta den interna kompetensen hos våra kunder. Det finns alltid en djup kunskap hos våra kunder om marknad, tekniska krav, tekniska fallgropar, regulatoriska krav mm som en partner inte snabbt kan tillgodogöra sig. Här gäller det att smart dela upp arbetet så att den existerande kompetensen kan nyttjas i det nya sammanhanget. Det faller sig ganska naturligt om man bara inte fastnar i traditionella mönster av kund-leverantör.

Kompletterande kompetens

Avalon Innovation är ett konsultbolag utan specifik branschkompetens. Dock har vi djup kompetens inom ett antal teknikområden/teknologier som är helt avgörande för lyckade projekt. Ett exempel är att vi t.ex inte är experter på utveckling av portabla högtalare, men vi är experter på blåtandsteknik som ofta ingår i denna typ av produkter.

Den bärande tanken är att Avalon alltid ska tillföra kompetens som kunden saknar. Antingen för att det inte är en del av kundens kärnverksamhet, eller för att man inte hunnit bygga kompetensen.

Utförande, kunden har beställarkompetens

För att ett projekt ska bli lyckat krävs att vi tillsammans med kunden skapar en så effektiv ansvarsfördelning mellan Avalon och kund som möjligt. Det ställer krav på kunden men öppnar också upp en del intressanta möjligheter. Det är t.ex viktigt att kunden har “beställarkompetens”, lite förenklat kan det uttryckas som att kunden måste ta ansvar för att kund/branschspecifika krav faktiskt finns med i den leverans som är definierad.

Ofta driver vi våra projekt där kunden bidrar med personal/kompetens i projektteamet. Det är ett utmärkt sätt att överföra lite av det “DNA” som finns i kundens organisation till det pågående projektet.

Utvecklingsavdelning “on demand”

Komplexiteten ökar med antalet teknikområden som behövs (mjukvara, elektronik och mekanik t.ex), samt med antalet involverade personer. För att adressera detta behöver båda parter samarbeta. Det rör sig ofta om arbetsmetodik och tydliga roller i projektet. För att snabbt få igång ett fungerande projektteam arbetar vi alltid med tre delar:

  • Planering – vad ska göras, av vem/vilken roll, när måste de göras osv.
  • Team – rätt kompetenser för genomförande, kan bestå av Avalonkonsulter, kundens personal eller andra externa leverantörer.
  • Rollfördelning – roller definierar gränsytor mellan medlemmarna i projektet.

Grunden för våra gemensamma team är alltid en kärna av projektledare och systemingenjör/systemarkitekt. Dessa är “bärare” av Avalons arbetsmetodik och kultur.

Uppbyggande, kunden bygger upp sin egen kompetens och kapacitet

Varianten “interim utvecklingsavdelning” förekommer också. I vissa fall, t.ex under större teknikskiften kan kunden ha behov av att under ett antal år använda Avalon för att snabbt och riskfritt komma vidare i en satsning medan man själv bygger upp sin interna förmåga. I dessa fall arbetar vi på liknande sätt som ovan, och våra arbetssätt ärvs i regel in i kundens “nya” organisation.

Kan vi hjälpa dig?

Står ni inför ett större teknikskifte? Finns det omvälvande förändringar på er marknad som kan lösas med teknik? Funderingar på hur man kan kapitalisera på digitalisering? Tveka inte, kontakta oss på Avalon Innovation så kan vi diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Dag Lindahl
070-454 37 08
dag.lindahl@avaloninnovation.com

Om författaren:

Dag Lindahl, Head of Business Development, Projects på Avalon Innovation