Vad är modularitet?

Modularitet är ett verktyg som kan användas till att skapa synergier mellan produkter och därmed effektivisera dess livscykel; som till exempel förkorta utvecklingsfasen, utöka produktutbudet, minskad materialåtgång och sänka produktionskostnader.

Att modularisera innebär att dela upp en produkt i bitar, moduler, där var modul äger en funktion och kan kombineras med andra moduler via ett kontrollerat gränssnitt.

Till vad kan modularitet användas?

Många företag är hårt konkurrensutsatta och utmanade att i högt tempo utveckla sitt produktutbud; möta nya marknadsbehov, erbjuda kundanpassade produkter och kanske även driva teknikutvecklingen framför sig. Parallellt finns det ofta ett behov att ständigt förbättra den interna verksamheten för att bli effektivare och öka sin lönsamheten. Modularitet är ett verktyg med vilket du har möjlighet att angripa dessa delvis motstridiga utmaningarna.

Med hjälp av modularitet kan du skapa synergier mellan produkter och i organisationen som ger dig möjlighet att bygga ett brett produktutbud och förflytta sig längst y-axeln i bilden bredvid. Samtidigt förflytta dig längst med x-axeln och likt massproduktion utnyttja skalfördelar för att sänka kostnaden för att producera dina produkter. Även uttryckt med att kombinera “Economy of scale” och “Economy of Scope”.

Modulär och integral konstruktion

Man kan beskriva en modulär konstruktions motsats att vara en integral konstruktion.

Integral konstruktion
Var produkt är unik har en egen konstruktion vilket begränsar möjligheten att skapa synergier i produktsortimentet.

Modulär konstruktion
Produkterna är uppdelade i moduler som vid kombination skapar unika produktvarianter.

Hur påverkar en integral eller modulär lösning företaget?

Hur vi väljer att bygga upp vårt produktutbud och den variation vi väljer att använda påverkar vår interna effektivitet såväl som vår förmåga att ytterligare utveckla vår utbud. Låt mig ge ett exempel. Vi, företag Alfa, utvecklar, producerar och erbjuder serviceavtal för tre produkter. Vardera av dessa produktvarianter består av 500 komponenter.

Vi har modulariserat vår produkt i syfte att minimera den interna variationen för att ha råd att erbjuda alla tre produkterna och i framtiden klara av att göra investeringarna en fjärde produktvariant kräver. Tack vare de synergier som skapats i den modulära lösningen har vi lyckats återanvända samma bas till våra produkter (á 300 komponenter) och endast 200 komponenter är unika för var produktvariant. Totalt hanterar vi 900 komponenter (=300 + 3 x 200). Om vi valt integrala konstruktioner för vardera produktvariant, dvs. unika designer med begränsad möjlighet till synergier skulle vårt produktsortiment byggas upp av 1500 komponenter (=3 x 500). De integrala lösningarna skulle innebära 600 extra komponenter att hantera genom produkternas hela livscykel.

Vad skulle det innebära att hantera de 600 extra artiklarna?
Med en integral lösning hade vi byggt in en intern merkostnad, vi skulle varit tvungna att driva utvecklingsprojekt med 600 extra komponenter, dvs. designa, dokumentera och testa dessa. I produktion måste vi bereda, kvalitétssäkra och lagerhålla 600 extra komponenter. Tänk dig att vi skulle ha skapat utrymme i våra materialfasader längst vår produktionslina för 600 extra komponenter. Måste vi då bygga en ny produktionslina när vi tar in vår fjärde produkt? Vi har 600 extra komponenter att skriva in i handböcker och servicemanualer. 600 st att lagerhålla som reservdelar vilket innebär både ett ökat bundet kapital och behov av större lageryta.

Med detta kan vi konstatera att ett ökat antal komponent driver en ökad kostnad inom organisationen. Variation är ett tveeggat svärd som i ett brett produktutbud bygger marknadsposition samtidigt som den internt å andra sidan driver ökade kostnader. Just dessa ökade kostnader, kopplade till antalet artiklar, visar på ett konkret sätt vilket värde de synergier du skapar mellan produkterna genererar.

Modularitet är ett verktyg som kan användas till att skapa synergier mellan produkter. Det hjälper företag att vara snabbfotade, erbjuda ett brett produktutbud och möta nya kundbehov. Samtidigt som modulariteten bidrar till öka effektivitet, minskade interna kostnader och ett hållbarare resursutnyttjande.

Nycklar till lyckad modularitet

Att implementera modulär produktutveckling i organisationer är ett mångfacetterat arbete, några av de nycklar som vi funnit viktiga för att nå goda resultat är dessa.

Modulär vision
Det är av stor vikt att arbeta fram, förstå och äga syftet med modularitet på både företagsnivå och individnivå. Hanteringen av förändringsarbetet (Change management) är en grundplåt som direkt påverkar arbetets kvalitet och genomförande. Detta för att modularitet oftast innebär någon grad av förändring; nya resonemang, nya avvägningar och nytt sätt att agera, så väl på företagsnivå som individnivå.

Kund och företagsdriven modulindelning
En produkt kan delas upp, dvs. modulariseras, på många sätt och allt går att modularisera i teorin. Olika uppdelningar ger olika utfall, valda moduler bör tydligt knytas mot kundens behov och företagets strategi för att utnyttja er potential i er unika modulära arkitektur.

Variationshantering och prestandasteg
Variationen påverkar din interna effektivitet likväl som ditt produktutbud. Samtidigt som du skapar variation i dina produkter definierar du dess prestanda och produktsortimentets prestandasteg. Vilken variation och prestanda stärker er marknadsposition och lönsamhet och när tippar den över till att driva kostnad och ineffektivitet? Balansen i detta är avgörande för att skapa en hållbar och lönsam affär.

Designstrategier
Nyckeldimensioner
Systematiskt och strategiskt definierade dimensioner i produkten som beskriver hur prestanda växer och layouter förändras över produktsortimentet är en grund till att skapa en effektiv modularisering. Nyckeldimensioner hjälper dig att begränsa behovet av varians och en nyckel till att möjliggöra synergier mellan produkterna.

Val av konstruktionsprincip – modulärt eller integralt
Är modularitet alltid det bästa verktyget? Givetvis inte! Att dela upp en produkt ger givetvis både för- och nackdelar. Vi måste bland annat ta hänsyn till huruvida designen möter kundbehovet på ett bra sätt, hur påverkar den produktkvaliteten, den interna kostnaden, produktkostnaden osv.

Definierade och anpassningsbara gränssnitt
Väl definierade och kontrollerade gränssnitt är avgörande för möjligheten att kombinera moduler och även en grundplåt för en effektiv produktion. Förutom detta kan ett välkonstruerat gränssnitt i sig skapa varians i produktsortimentet utan behov av nya komponenter, ett så kallat anpassningsbara gränssnitt.

Designprocess
Modularisering kommer att påverka den traditionella utvecklingsprocessen. Att gå från enskilt produktfokus till fokus på produktsortimentet påverkar tillvägagångssättet, projektsammansättningen och ökar behovet av att tidigt utveckla tekniska strategier, bla. nyckeldimensioner.

Business Case
Variation och komponenter driver interna kostnader genom hela organisationen från utvecklingsavdelningen, exempelvis i och med ökad administration till eftermarknad med ökade kostnader för lagerhållning. Kostnader som dessa är sällan synliga i traditionella business case, vilket göra att du bland annat tappar en drivkraft till att hålla nere variation och komponenter och även inte fullt ut kan värdera nyttan av modulära konstruktioner och projekt. Nyanserade business case är ett bra hjälpmedel att styra utvecklingen inom företaget i en hållbar riktning.

Om författaren:

Sofia Hällgren, Produktutvecklare på Avalon Innovation