Samhällsansvar

Vår syn på kvalitet

Vi på Avalon arbetar alltid för att säkerställa innovativ, långsiktig och hållbar utveckling för våra kunder, deras användare och för oss själva. Vårt övergripande arbetssätt, vår innovationsmodell – Avalon Innovation Model™ – våra egna och våra kunders förväntningar samt våra policys bildar, tillsammans med gällande och relevant lagstiftning, de byggstenar som krävs för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

Kvalitet

Det är vårt ansvar att uppfylla våra kunders behov och kvalitetskriterier i de projekt och uppdrag vi arbetar med. Med hjälp av vårt kvalitetsledningssystem samt löpande kompetensutveckling av våra medarbetare, säkerställer vi att allt arbete som utförs inom företagets avdelningar håller en jämn och hög kvalitet. Syftet är att alla inom organisationen ska kunna arbeta entydigt, konsekvent och med en ständig möjlighet till utveckling och förbättring. Genom vårt kvalitetsledningsarbete har vi skapat goda förutsättningar att ur ett kvalitetsperspektiv utveckla säkra, hållbara och innovativa produkter, tjänster och upplevelser åt våra kunder

Miljö

Att ta ansvar för miljön är viktigt för oss. Vi nyttjar den senaste tekniken för digitala möten, vi har valt att ha kontor nära våra kunder för att hålla nere pendlingsavstånden och vår växande projektverksamhet gör att vi driver flera projekt inhouse. Vi strävar även alltid efter att utveckla, för miljön, hållbara produkter. Sedan hösten 2015 är vi stolta samarbetspartners med Blekinge Tekniska Högskola och doktorander från universitetet har, tillsammans med ett team hos oss, fått i uppdrag att se över vår innovationsmodell för att hjälpa oss att förbättra vårt arbetssätt ytterligare med hänsyn tagen till miljö och hållbar design.

Hälsa och säkerhet

Vår viktigaste och mest värdefulla tillgång är våra medarbetare. En god och säker arbetsmiljö är därför A och O, där strategiskt och proaktivt arbete med hälsa och säkerhet ingår som en naturlig del av vår totala verksamhet. Där ingår översyn av vårt arbetssätt, vår arbetsbörda, vår utrustning och våra lokaler samt hur arbetet leds och organiseras. Vi följer gällande lagstiftning och strävar alltid efter att erbjuda en optimal arbetsplats för alla anställda. Våra medarbetares representanter gör riskbedömningar och ger uppslag på förbättringar och vi genomför kontinuerligt medarbetarundersökningar för att snabbt fånga upp eventuella avvikelser i hur våra medarbetare trivs samt deras syn på rådande arbetsförhållande på våra hemmakontor eller hos våra kunder. Arbetet med hälsa och säkerhet är en pågående process som ständigt ska förbättras. Oavsett var våra medarbetare arbetar, ska de känna sig trygga i att kunna utföra våra tjänster på ett professionellt och säkert sätt.

Mer om Avalon

I mer än 20 år har vi skapat innovativa produkt- och systemlösningar för ledande
teknikbolag. Genom djupa insikter om innovation och ett brett teknikkunnande
hjälper vi våra kunder att möta framtiden.

Läs mer om Avalon Innovation