Vad är hållbar innovation?

Hållbar innovation är en viktig del för att nå en hållbar utveckling i världen. Det finns flera sätt att definiera hållbar innovation, följande är ett sätt: “Göra avsiktliga förändringar av ett företags produkter, tjänster eller processer för att generera långsiktiga sociala och miljömässiga fördelar samtidigt som det skapar ekonomiska vinster för företaget.”

Hållbarhet handlar om att tillsätta hållbara värden för produkter, tjänster och processer så att det blir en värdefull produkt gentemot sociala, miljömässiga och framtida aspekter. Hållbarhet sammansätts med tre huvudområden vilket är ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Därför behöver man ta hänsyn till de tre områdena för att nå bästa resultat. Det kräver ett gemensamt och långsiktigt mål. När man pratar om hållbarhet eller hållbar innovation är det det framträdande området – miljön. Hänsyn tas för att skydda miljön och för att använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt.

Några skillnader mellan hållbar innovation och traditionell innovation

Hållbar innovation väljer medvetet teknik, processer och materialval för att ta fram hållbara produkter som gynnar samhället, miljön och nästa generation. Traditionell innovation har mer fokus på vinster och konkurrenter. Hållbar innovation är mer långsiktig än den traditionella, eftersom man fokuserar på många aspekter i sin produkt genom hela processen. Det gör att hållbar innovation kräver ett systemtänkande för att uppnå ett bra resultat.

Varför ska innovation vara hållbart?

Världen har många utmaningar idag, inte minst global uppvärmning, klimatförändringar och icke hållbar resursanvändning. Människor utvinner mer resurser från naturen än vad naturen hinner med att återställa. År 2050 uppskattas världsbefolkningen öka till cirka nio miljarder och dessa utmaningar kommer i och med det att bli ännu större. Människor behöver förändra sitt sätt att leva, vilket innebär att använda mer hållbara produkter, minska användning av naturresurser och hitta nya lösningar som värnar miljön. En hållbar värld skulle ge alla människor förutsättningar att leva utan att skada vår natur samt inte påverka framtida generationers förutsättningar att leva ett bra liv.

Flera av FN’s globala mål (Agenda 2030) handlar om hållbarhet och det nionde målet beskriver att teknik och innovation är nyckeln till att uppnå de globala målen. Därför är detta ämne mer aktuellt idag än någonsin.

Ett annat perspektiv är att innovationer skapar kreativitet. Ett företag som ligger steget före och förutser olika scenarion som kan hända med en produkt i framtiden kan klara sig bättre när det är kris eller svåra tider. Därför behöver vi innovationer som är hållbara. En hållbar produkt kan konkurrera i längden och företaget kan gynnas samt förbättra vår värld.

En annan anledning till varför vi behöver mer hållbara innovationer är att det inte finns någon annan väg i framtiden utan hållbar utveckling. Vi ser att världen förändras och människor söker nya, smarta produkter och lösningar som är hållbara. Människor väljer medvetet hållbara produkter och uppmanas att leva på ett ansvarsfullt sätt. Därför har företag och organisationer också ett ansvar att arbeta mot den efterfrågan.

Utmaningar med hållbar innovation

Hållbar innovation är inte självklart alla gånger och dessutom finns många utmaningar. Det kräver tid, fokus, ansträngning och ekonomiska investeringar för att skapa hållbar innovation. Hållbarhet har tidigare inte varit fokus för innovationer och därför behövs mer kunskaper om hållbarhet. Många företag prioriterar fortfarande vinst och affärsmöjlighet mer än hållbarhet. Det vill säga att många innovatörer och företag är medvetna om hållbarhet men ser det inte som en fråga för innovation, möjlighet och affärer.

Hur man kan genomföra hållbar innovation

Det behövs mer konkreta beslut för att skapa innovation som är hållbar. Det innebär att man tar medvetna beslut och tillämpar en hållbar princip. Tillsätta kunskap och ekonomiska medel för att genomföra nödvändigt arbete. Förändra existerande produkter och tjänster så att de blir mer hållbara. Har man inte möjlighet att investera så kan man förbättra vissa områden med hjälp av hållbar teknik. Till exempel använda förnybar energi och minska energispill i produktionen.

Ett annat sätt är att ändra företags och organisationers tankesätt genom att bygga en kultur inom företag som främjar hållbarhet. Det kan göras genom att definiera specifika och mätbara hållbarhetsmål. Samarbete med andra företag är också en möjlig väg för att komma igång med hållbart arbete. Det finns redan många företag som gör hållbara investeringar och innovationer, samarbete gör det möjligt att dela kunskaper och erfarenheter.

Slutord

Hållbarhet och innovation borde inte behandlas som två olika saker. Dvs för att nå hållbarhetsmålen måste man genomföra, uppmuntra och investera för innovationer som är hållbara. Både individer och företag har lika mycket ansvar att leva på ett sätt som inte skadar vår natur och därför är hållbara innovationer så viktigt.

Om författaren:

Amil Nanayakkara, Mekanikkonstruktör på Avalon Innovation