Samhällsansvar

Visselblåsning

För oss är det viktigt att driva Avalon Innovation på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi uppmanar därför alla medarbetare att rapportera alla eventuella händelser som de tror strider mot gällande lag, EU-rätt, bolagets Code of Conduct, interna riktlinjer eller policys.

Omfattning

Avalon Innovations policy och rutin för visselblåsning omfattar alla medarbetare på Avalon Innovation. Den omfattar även externa parter såsom kandidater i rekryteringsprocess, personer som utför arbete under Avalon Innovations kontroll och deras närstående, underleverantörer och egna företagare, inhyrd personal, volontärer, praktikanter och personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

Rapporteringskanal

När en överträdelse elle missförhållande uppmärksammas är det möjligt att rapportera det internt, externt eller direkt till en offentlig myndighet. Visselblåsaren är alltid skyddad mot repressalier. Avalon Innovation använder &franklys rapporteringskanal för visselblåsning.

Denna sida uppdaterades senast: 2022-05:30 16:45.

Anonymitet och sekretess

Det är upp till visselblåsaren hur anonym denne vill vara vid rapporteringen. I rapporteringskanalen är det möjligt att enbart kommunicera utan kontaktuppgifter men det är också möjligt att addera mail, telefon och boka möte med kanalansvarig.

Avalon Innovations policy för visselblåsning

Anmälan

Via webb: &frankly