Källan till allt levande

Allt levande på vår jord behöver vatten i någon form, må det vara ur vattendrag, sjöar och hav, i form av ånga ovan oss eller som grundvatten under oss. Näst efter luft är vatten det som vi främst och kontinuerligt måste ha för att över huvud taget kunna överleva, än mindre frodas.

Det är således ingen överraskning att vatten är en av nycklarna till en hållbar framtid och även om industri och forskning ofta ställer lägre krav på kvalitet så är det av högsta vikt att det vatten vi själva får för konsumtion är rent, färskt och fritt från föroreningar.

Drygt ett par procent av jordens vatten är i form av färskvatten som kroppen enkelt kan tillgodogöra sig och det mesta av detta är bundet i glaciärer eller djupa grundvatten. Endast omkring en procent av detta vatten är ytvatten, det vill säga det vi vanligen använder i våra hushåll . Vi här i Norden är förunnade relativt rent vatten, men på många andra håll är vattnet vanligen orenat endera av naturlig smuts eller oss själva.
Den absoluta majoriteten av allt vatten är förstås saltvattnet i våra hav. Fiskar må trivas i det, men vi människor klarar tyvärr bara av någon enstaka kallsup utan att fara illa.

Intensiv forskning bedrivs över hela världen för att säkerställa vatten, i synnerhet till områden där det råder svår brist på det. En av världsmarknadens kommande aktörer är det svenska Millennium Technology Sweden AB.

Nytt vatten med gamla principer

Trots att jordens yta är täckt till 71% av vatten dör varje dag 5000 barn p.g.a brist på rent vatten. Problemet är globalt och behoven enorma. Att då får vara en bidragande orsak till att lösa problemet känns tillfredsställande på många sätt. Millennium Technology of Sweden AB samt hjälporganisationen Watertobillions kommer outtröttligt att verka för att tillgodose behoven världen över för att hjälpa människor i behov av rent vatten.
– Rolf Ingeson VD och Uppfinnare.

Avalon Innovation är stolta över att få kunna delta och bidra till en bättre framtid i det prisbelönta vattenreningsprojektet Water-in-a-Box. Innovatören Rolf Ingeson håller sedan 2011 ett patent på sin avsaltnings- och vattenreningsprocess och är nu inbegripen i ett konstruktionsstadium där man vill förfina och anpassa för optimal användning och serieproduktion. Rolfs önskemål är en konstruktion som är förberedd för att placeras var som helst, från tundra till öken, och naturligtvis även kapabel att hantera det vatten – primärt saltvatten – som den är tänkt att rena. Detta innebär konstruktion i syrafast, rostfritt stål samt titan och tillika konstruktionslösningar som ska tillåta lång livslängd med ringa underhåll.

Den största andelen avsaltnings- och vattenreningsverk som är aktiva idag arbetar med vad som benämns “omvänd osmos”, där vatten pressas genom membranfilter vilka fångar upp salt och oönskade partiklar.

Redan för tusentals år sedan renade människor dock vatten genom förångning och kondensation. Det är i regel en omständlig process som kräver hög värme och lång tid, samt har en relativt låg verkningsgrad; den är dessutom avsedd främst för avsaltning och kan ha problem med att rena vatten från andra föroreningar.

Rolfs lösning MDD – Millennium Desalination Device – tar tillvara på denna princip men bygger ut och förbättrar den genom centrifugalkraft där vattendroppar passerar mellan två spänningsladdade cylindrar och sedan förångas mot ett värmeelement. Ångan kondenseras slutligen till vatten som renats från salter, bakterier och mineraler i processen. Detta gör verkningsgraden högre, energibehovet mindre och slutresultatet bättre – renare vatten helt enkelt.

Många bäckar små

MDD är tänkt att integreras i en portabel container för att flexibelt kunna producera, transportera, driftsätta och återanvända utrustningen. Liten nog att kunna jämföras med reguljära vitvaror så skall systemet ändå ha kapacitet nog för att kunna rena upp till 2000 liter vatten per dygn – nog för att förse ett flertal hus.

Lösningen är dessutom skalbar och det är möjligt att seriekoppla flera MDD modulärt. I framtiden finns intentioner för större anläggningar nog att kunna förse hela byar med bruksvatten. Ändock liten till yta och kapacitet jämfört med nationella vattenreningsverk så vinner systemet på att vara lokala och därmed kunna nå längre och lättare än tusentals kilometer vattenledning mellan bosättningar. Att lösningen är enormt mycket billigare än naturligtvis ingen nackdel, särskilt inte i fattiga utvecklingsländer.

Water-in-a-Box kan använda flera olika energikällor efter vad som finns tillgängligt på plats, inklusive lösningar med solhybrider och batteripack. Förhoppningen är att man inte bara skall lösa vattenbristen utan även vara energieffektiva och miljövänliga under tiden.

Water-in-a-Box

Det finns många varianter av vattenrening men de flesta av dem återfinns endera som enorma anläggningar eller är synnerligen begränsade till volymen vatten de kan rena innan kassering. Jämfört med dem har Water-in-a-Box en rad fördelar:
– Okomplicerad
– Kompakt
– Den arbetar med känd teknik för ingående komponenter
– Skalbar från små till stora industriella anläggningar
– Miljövänlig
– Kan lätt göras mobil
– Kan drivas med olika typer av strömkällor t.ex. solenergi
– Har inga membran som behöver bytas
– Servicevänlig, bygger på plocka ur, plocka i
– Kan serie- eller parallellkopplas i hårt bakteriebemängda och saltbemängda områden

Om författaren:

Mats Hellström, Produktutvecklare på Avalon Innovation